Lightab miljöpolicy

Det hållbara samhället ligger som en röd tråd i hela vår verksamhet. Allt ifrån produktutveckling till distribution i värdekedjan. För oss känns det naturligt och självklart att ta ansvar för miljön som våra kommande generationer skall växa upp i. Vi utgår ifrån dagens miljölagstiftning men med tanke på att vi tillsammans med våra samarbetspartner arbetar med produktutveckling på produkter som skall installeras i byggnader om 3–5 år så arbetar vi mycket proaktivt för att fortsätta att minimera miljöpåverkan i produktlivscykeln. M.a.o så arbetar vi med ett ständigt miljöförbättrings arbete i alla våra processer.

Vår ambition är att ligga i framkant och utifrån det har Lightab tagit fram en miljöpolicy som ska genomsyra hela vår verksamhet

Då Lightab produktutvecklar i egen regi är det viktigt att våra handplockade fabriker har signerat Code of Conduct. Vi arbetar med tredje parts inspektioner för säkerställa att samtliga delar i processen efterföljs:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Miljö
  • Antikorruption

Ethos International
Ethos International är en konsultbyrå specialiserad inom hållbarhet som hjälper företag och organisationer med allt från utveckling av policyer, konkreta verktyg, hållbarhetsrapportering samt 3:e partsinspektioner för att säkerställa att leverantörskrav efterlevs.

För mer information www.ethosinternational.se

Veriquality Inspection Service Limited
Oberoende tredjeparts inspektörer säkerställer produkter innan leverans.

Mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Miljö

Antikorruption

Exempel på konkreta åtgärder:

Produktutveckling
Lightab produktutvecklar i egen regi, detta innebär att vi har skapat en struktur för allt ifrån materialval till certifieringsprocess i linje med vår miljöpolicy. Bra materialval utifrån dagens teknik, där exempelvis utomhusarmaturer får specifika ytbehandlingar som säkrar längre livslängd för vårt nordiska klimat. Ett annat exempel är att vi innan introduktion av en ny volymprodukt testar återvinningsgraden av produkten. Detta görs tillsammans med ledande återvinningsföretag i Sverige.

El-Kretsen
Lightab är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075).

EE- & Batteriregister
Lightab är ansluten till Naturvårdsverkets EE- & Batteriregister.

Code of Conduct
De fabriker som vi samarbetar med har ingått ett avtal som beskriver de principer som de ska efterleva. De viktigaste är förbudet mot barnarbete. Men även att man arbetar för sin egen påverkan på miljön, vilket kan se lite olika ut beroende av ursprungsland.

Uppgradering av produkter och lösningar
Vår ambition är att många av våra produkter skall vara konstruerade på det sättet att man kan byta ut olika typer av insatser eller komplettera med komponenter så att produkten på ett lätt sätt kan uppgraderas till ny teknik.

Våra produkter är CE och SEMKO certifierade från 3:e part. S-märket i SEMKO är en europeisk symbol som visar att din elektriska eller elektroniska produkt håller säkerhet enligt krav samt är provad av en oberoende part Intertek Semko AB.

FTI
Lightab är anslutna till FTI och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Utöver ovan ska förpackningen vara konstruerad på det sätt som gör att den enkelt ska kunna öppnas, delar som handtag plockas bort och enkelt återvinnas.

TRANSPORTER
Genom att ständigt förbättra våra transporter sett ur miljöperspektiv skall vi förebygga
föroreningar i luft och vatten.

Detta innebär att

  • Vi skall ha som mål att överträffa relevant miljölagstiftning samt uppfylla förordningar och andra krav som påverkar företaget.
  • Vi skall genom effektiva transportlösningar och ny teknik minimera de föroreningar som sker i samband med våra transporttjänster.
  • Vi skall alltid se till att de transportlägenheter vi använder framförs på ett säkert sätt med största möjliga skydd för människor och miljö.
  • Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan i hamnar, inre vatten och till sjöss.
  • Vi skall informera och utbilda samtliga medarbetare för att skapa ett aktivt engagemang i miljöfrågor.